The effect of music on the mind

تاثیر موسیقی بر ذهنتاثیر موسیقی بر ذهن

موسیقی در زندگی هر یک از ما تبدیل به بخشی جدا ناپذیر شده است ما در مقالات گذشته به تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان و جنین پرداختیم و حتی حالا یا حرام بودن موسیقی را بررسی کردیم حال بهتر است که با تاثیر موسیقی بر ذهن آشنا شویم و بدانیم که تاثیر موسیقی بر ذهن […]

READ MOREREAD MORE