تاثیر موزیک در بارداری

تاثیر موزیک در بارداری برای جنین و مادرانتاثیر موزیک در بارداری برای جنین و مادران

درمقاله ی قبلی از تاثیر موسیقی بر رشد گیاهان آگاه شدیم  و این موضوع را از نظر علمی بررسی کردیم حال نوبت آن است که موضوع تاثیر موزیک در بارداری را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم که تاثیر موزیک در بارداری برای بانوان مضر است یا فوایدی نیز به دنبال دارد؟در ادامه به […]

READ MOREREAD MORE