آیا موسیقی حرام است

آیا موسیقی حرام است | چه نوع موسیقی حرام استآیا موسیقی حرام است | چه نوع موسیقی حرام است

حلال یا حرام بودن موسیقی  مبحث حرام بودن موسیقی و رقص در زمینه دین و موزیک  بک بحث داغ و مبهم است . آیا موسیقی حرام است ؟ زیرا برخی معتقدند که موسیقی حرام است و برخی  موسیقی را حرام نمیدانند . اما این مسئله باید به طور جزئی نقد و بررسی شود .ما نظر […]

READ MOREREAD MORE