شیش و هشت

شیش و هشت چیستشیش و هشت چیست

در بین موسیقی ها و موزیک هایی که میشنویم و یا راجب آنها صحبت میکنیم و به خصوص در بین موسیی دان ها و دی جی ها بسیار رد و بدل میشود نام شیش و هشت را بسیار میشنویم اما بسیاری از شنوندگان ممکن است با شیش و هشت آشنایی کافی نداشته باشند . ما […]

READ MOREREAD MORE